แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค
 วัตถุประสงค์ : แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค ซึ่งข้อมูลบางส่วนจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด ดังนั้นคำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง และขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสำรวจ
คลิก(ดูผลสรุปแบบสอบถาม)  
ข้อมูลส่วนบุคคล  
1. ชื่อ - สกุล  *
2. เบอร์โทรศัพท์
3. อีเมล์
4. เพศ  *
5. อายุ  *
6. สถานภาพ สมรส  *
7. ระดับการศึกษา  *
8. อัตราเงินเดือน  *
9. ประเภทบุคลากร  *
   
ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค
1. ท่านรู้จักเว็บไซต์สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ จาก  *
2. ท่านเคยใช้บริการเว็บไซต์สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่หรือไม่  *
3. ช่วงเวลาที่ท่านใช้บริการส่วนใหญ่  *
4 วันที่ใช้บริการส่วนใหญ่  *
   
แบบประเมินความพิงพอใจเว็บไซต์ http://beid.ddc.moph.go.th
     4 = ดีมาก ,3 = ดี, 2 = พอใช้ ,1 = ควรปรับปรุง
ลำดับที่ การประเมิน ระดับการประเมิน
    4 3 2 1
1  การออกแบบเว็บไซต์        
  1.1 ความสะดวก  ชัดเจนในการสืบค้นข้อมูล
  1.2 ความรวดเร็วในการเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูล
  1.3 ความน่าสนใจ (สี อักษร ภาพประกอบ)
  1.4 ความเชื่อมโยง สัมพันธ์ สอดคล้อง และลำดับของเนื้อหา
   *
2  เนื้อหา        
  2.1 ถูกต้อง ครอบคลุม  ชัดเจน
  2.2 ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา
  2.3 ความทันสมัยในการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
  2.4 ประมวลผลและแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว
  2.5 ความพึงพอใจโดยรวมของท่านต่อบริการเว็บไซต์
   *
           
   
ข้อเสนอแนะ