ลดขนาดตัวอักษร
ขนาดตัวอักษรปกติ
เพิ่มขนาดตัวอักษร

ปฏิทินกิจกรรม

AJAX Calendar demo by g-O-r-a-g-o-d.com
กำลังโหลด...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซด์ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่เพียงใด ?
มาก
ปานกลาง
ควรปรับปรุง

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สำหรับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข 

22/10/2014

 
 
ข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสำหรับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข
รายงานสถานการณ์รายวัน รวบรวมโดย : กรมควบคุมโรค
รายงานสถานการณ์รายวัน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
 
สถานการณ์ต่างประเทศ
 Ebola virus disease update - West Africa
 
แนวทางมาตรการดำเนินงาน ป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease ; EVD)
แนวทางมาตรการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
ฉากทัศน์ที่ 1 : พบผู้ป่วยสงสัย บนเครื่องบิน
ฉากทัศน์ที่ 2 : พบผู้ป่วยสงสัย ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ฉากทัศน์ที่ 3 : พบผู้ป่วยสงสัยที่ชุมชน (โรงแรม บ้านพัก อื่นๆ )
ฉากทัศน์ที่ 4 : พบผู้ป่วยสงสัยที่โรงพยาบาล
ฉากทัศน์ที่ 5-7 : พบผู้ป่วยยืนยัน และพบการแพร่ระบาดของโรค
 
แนวทางมาตรการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Guideline)
การจัดการผู้ป่วยสงสัย กรณีติดเชื้อไวรัสอีโบลา ( Case Management of Ebola ) โดย : พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ กรมการแพทย์
 แนวทางเวชปฏิบัติสาหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข กรณีเตรียมรับผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ฉบับวันที่ 4 กันยายน 2557  โดย: คณะทำงานด้านการวินิจฉัย ดูแลรักษาและควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับอาจารย์คณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัย และชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย 
แนวทางการวินิจฉัยดูแลรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป (ร่างปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2557)โดย : กรมการแพทย์ ร่วมกับ คณะทำงานด้านการรักษาพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข และคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ
  คำแนะนำวิธีปฏิบัติในการตรวจวิเคราะห์และจัดการสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้ออีโบลา โดย : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รายนามคณะที่ปรึกษาด้านการรักษาพยาบาลและควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่
คำแนะนำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โดย : สถาบันบำราศนราดูร
 แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน และควบคุมโรค Ebola ประเทศไทย โดย : สำนักระบาดวิทยา 
 
องค์ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา : สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค ณ กรกฏาคม 2557
บทความพิเศษ เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา : สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
WHO:Ebola virus disease (Fact sheet N°103) Updated March 2014 
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่: องค์ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า
        1. ลักษณะโรค 
        2. อาการของ และ ระยะฟักตัว 
        3. การวินิจฉัยโรค 
        4. การรักษา 
        5. แหล่งรังโรค 
        6. วิธีการแพร่โรค 
        7. ระยะติดต่อของโรค 
        8. มาตรการป้องกันโรค 
        9. มาตรการควบคุมการระบาด 
 
ภาคผนวก
 
หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
ขอความอนุเคราะห์ในการเตรียมความพร้อมและเผยแพร่ข้อมูล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
           เอกสารแนบ (สิ่งที่มาด้วย)
ขอความร่วมมือเผยแพร่คำแนะนำกรณีโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สำหรับประชาชนและผู้เดินทางระหว่างประเทศ
 
คำถาม-คำตอบที่พบบ่อย
คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรคไวรัสอีโบลา ณ วันที่ วันที่ 8 สิงหาคม 2557 : โดยสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค 
 
คำแนะนำ
คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 
คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
คำแนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข
คำแนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่ด้านควบคุมโรคในสัตว์ป่า
คำแนะนำในการเตรียมตัวสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ : สำนักโรคติดต่อทั่วไป 
 
ข้อแนะนำสำหรับประชาชน ที่เดินทางไปยังภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก : โดย กระทรวงการต่างประเทศ
องค์การอนามัยโลกออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการระบาดของเชื้ออีโบลา ณ 13 สิงหาคม 2557 
ความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2557 
ข้อแนะนำในการเดินทางไปภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557
 

 

Views : 25,523 ครั้ง