ลดขนาดตัวอักษร
ขนาดตัวอักษรปกติ
เพิ่มขนาดตัวอักษร

ปฏิทินกิจกรรม

AJAX Calendar demo by g-O-r-a-g-o-d.com
กำลังโหลด...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซด์ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่เพียงใด ?
มาก
ปานกลาง
ควรปรับปรุง

แผนปฏิบัติราชการ -> โครงการของสำนัก

โครงการของสำนัก

01/02/2011
 
โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัยเรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างยั่งยืน
โครงการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปีงบประมาณ 2556
โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการทรัพยากรสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ปีงบประมาณ 2556
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนประคองกิจการ กรณีการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ่่
   
"โครงการจัดหา สนับสนุน และบริหารคงคลังเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย เพื่อรองรับโรคติดต่อ อุบัติใหม่ ปี 2556"
โครงการพัฒนาศักยภาพความร่วมมือ ด้านการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่แบบบูรณาการ ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ู่้
โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ.2556-2559)
โครงการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคติดต่ออุบัติใหม่ ปี พ.ศ. 2556
   

 

  โครงการของสำนัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

  โครงการของสำนัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

  โครงการของสำนัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2553

  โครงการของสำนัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2552

  โครงการของสำนัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2551