ลดขนาดตัวอักษร
ขนาดตัวอักษรปกติ
เพิ่มขนาดตัวอักษร

ปฏิทินกิจกรรม

AJAX Calendar demo by g-O-r-a-g-o-d.com
กำลังโหลด...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซด์ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่เพียงใด ?
มาก
ปานกลาง
ควรปรับปรุง

เกี่ยวกับองค์กร -> ประวัติองค์กร

ประวัติองค์กร

11/06/2014

          สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เป็นหน่วยงานระดับกอง ที่จัดตั้งเป็นการภายใน ของกรมควบคุมโรค เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 และ ชั้น 4 ของอาคาร 8 ตึกราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค

          โรคติดต่ออุบัติใหม่ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก หมายถึง โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อใหม่ (New infectious diseases) เช่น โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส โรคมือ เท้า ปาก เชื้อไวรัสนิปาห์ โรคติดต่อที่พบในพื้นที่ใหม่ (New geographical areas) เช่น โรคไข้เวสต์ไนล์ โรควัวบ้า โรคติดต่ออุบัติซ้ำ (Re-emerging infectious diseases) เช่น ไข้ทรพิษ คอตีบ กาฬโรค เชื้อก่อโรคที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial resistant organism) และเหตุการณ์จงใจกระทำของมนุษย์ด้วยสารชีวะ หรือการใช้อาวุธชีวภาพ

          ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมายังคงเกิดการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ขึ้นทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก็เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่อาจทำให้โรคติดต่อต่างๆมีการแพร่กระจายได้ง่ายยิ่งขึ้น

          สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ จึงมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นจะเป็นองค์กรระดับชาติที่มีการบริหารจัดการที่ดี ในการเตรียมความพร้อม เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ภายในปี 2559

          ด้วยความพยายามพัฒนา ขับเคลื่อนนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ พัฒนาองค์ความรู้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการป้องกันควบคุมโรค สร้างความร่วมมือ ในการส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ กับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและระหว่างประเทศ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ จัดระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านต่างๆ เพื่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

          ก่อนที่จะเป็นสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ในปัจจุบัน มีจุดเริ่มต้นจากสำนักโรคไข้หวัดใหญ่ ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2548 โดยมีแพทย์หญิงประภาศรี จงสุขสันติกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนแรก ต่อมา ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2550 ได้มีการรวมสำนักโรคไข้หวัดใหญ่ และกลุ่มงานโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ สำนักโรคติดต่อทั่วไป เข้าด้วยกัน เป็นสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยนายแพทย์ศุภมิตร ชุณห์สุทธิ์วัฒน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ คนแรก ในสมัยนายแพทยธวัช สุนทราจารย ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมโรค

ปัจจุบันมีแพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ และมีที่ปรึกษาประจำสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 5 ท่าน คือ

 • นายแพทย์ศิริศักดิ์ วรินทราวาท
 • นายแพทย์ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์
 • นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์
 • นายแพทย์สมชาย พีระปกรณ์
 • สัตวแพทย์หญิงดาริกา กิ่งเนตร

          การบริหารจัดการภายในสำนักฯ มีการแบ่งกลุ่มงานของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มวิชาการและการเตรียมความพร้อมฉุกเฉิน กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และ กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ+

ผลงานสำคัญของหน่วยงานที่ดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ อาท

 • เป็นแกนหลักในการประสานและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โดยเริ่มจากแผนยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก พ.ศ.2548-2550 แผนยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ พ.ศ.2549 จนถึงแผนยุทธศาสตร์โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 และขับเคลื่อนแผนดังกล่าวภายใต้คณะอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ โดยประสานและบริหารจัดการให้คณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้เกิดความร่วมมือทุกภาคส่วน รวมถึงพิจารณาปรับปรุงมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคให้รองรับต่อสถานการณ์ และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 • เป็นศูนย์ประสานงานในการพัฒนาความร่วมมือแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health ซึ่งเป็นระบบสุขภาพที่บูรณาการทั้งสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และสุขภาพสัตว์ป่า ภายใต้ระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ระหว่างกรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข เป็นต้น
 • การเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ทางด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ เป็นแกนหลักในการจัดการฝึกซ้อมแผนและจัดทำแผนประคองกิจการโรคติดต่ออุบัติใหม่ทั้งในระดับประเทศ และระดับกระทรวงสาธารณสุข
 • สนับสนุนด้านการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้กับหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่อาจเป็นปัญหา และกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกต้องในการป้องกันและควบคุมโรค รวมถึงสนับสนุนนโยบายของกรมควบคุมโรคอย่างสม่ำเสมอ
 • สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ กับ ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center : ADPC) สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat : ASEC) และสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศออสเตรเลีย จัดทำโครงการ ASEAN +3 Exercise Management Training Program และจัดทำต้นแบบคู่มือการจัดการซ้อมแผนเป็นฉบับภาษาอังกฤษ ชื่อว่า “ASEAN Plus Three Exercise Management for Communicable Disease Emergencies : A TRAINING MANUAL” เผยแพร่ไปในกลุ่มประเทศ ASEAN +3 (10 ประเทศอาเซียน เพิ่ม จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) จากนั้นนำมาพัฒนาเป็นฉบับภาษาไทยเพื่อเป็นคู่มือในการจัดการซ้อมแผนให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (ศรทส. หรือ Thailand MOPH-US CDC Collaboration : TUC) และองค์กรระหว่างประเทศอีกมากมาย
 • การพัฒนาองค์กร สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้มีการดำเนินการโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการและยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสำเร็จบนพื้นฐานของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริม และพัฒนาในรูปแบบต่างๆ
 • สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ จึงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และปลอดภัยจากโรคติดต่ออุบัติใหม