ลดขนาดตัวอักษร
ขนาดตัวอักษรปกติ
เพิ่มขนาดตัวอักษร

ปฏิทินกิจกรรม

AJAX Calendar demo by g-O-r-a-g-o-d.com
กำลังโหลด...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซด์ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่เพียงใด ?
มาก
ปานกลาง
ควรปรับปรุง

เกี่ยวกับองค์กร -> วิสัยทัศน์

Strategy Map

00/00/0000
Strategy Map สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ปี 2556

 

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรระดับชาติที่มีการบริหารจัดการที่ดี ในการเตรียมความพร้อม เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ภายในปี ๒๕๕๙

 

พันธกิจ
 1. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2556-2559) 
 2. พัฒนาองค์ความรู้ และการประยุกต์เทคโนโลยี ด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
 3. ประสานภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและระหว่างประเทศ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
 4. ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้เครือข่ายและประชาชนด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ ด้วยระบบการจัดการข้อมูลที่ทันสมัย
 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่มีประสิทธิภาพ 
   
กลยุทธ์
 1. พัฒนาและร่วมมือกับเครือข่ายภาคีภายในประเทศและนานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนพื้นที่ในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 2. พัฒนาเป็นศูนย์กลางนโยบาย มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิงและมาตรฐานวิชาการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ของชาติ ที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ
 3. พัฒนาการสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและได้ผล เพื่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
 4. พัฒนาการเตรียมความพร้อม และดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ได้อย่างรวดเร็ว ตามความต้องการของพื้นที่และได้มาตรฐานสากล
 5. พัฒนาการติดตามและการประเมินผลภาพรวมของการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ของประเทศตามมาตรฐานสากล
 6. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล
 

 

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
   1.  พัฒนาและบริหารจัดการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ
   2.  กำหนดกรอบการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
   3.  จัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี มาตรฐาน และรูปแบบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
   4.  ติดตาม วิเคราะห์ สถานการณ์รวมทั้งจัดทำข่าวกรองและการเตือนภัยโรคติดต่ออุบัติใหม่
   5.  ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบกลไกการดำเนินงานและศักยภาพของเครือข่าย ในการป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งการเตรียมความ         พร้อมรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจากโรคติดต่ออุบัติใหม่
   6.  จัดหา สนับสนุน และพัฒนาระบบสต็อกเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
   7.  ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ
   8.  ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย