ลดขนาดตัวอักษร
ขนาดตัวอักษรปกติ
เพิ่มขนาดตัวอักษร

ปฏิทินกิจกรรม

AJAX Calendar demo by g-O-r-a-g-o-d.com
กำลังโหลด...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซด์ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่เพียงใด ?
มาก
ปานกลาง
ควรปรับปรุง

บริการ -> กฎหมาย และพรบ. ที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย และพรบ.ที่เกี่ยวข้อง

01/02/2011


พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
   พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 
  พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
พระราชกำหนดบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557
แผนเตรียมพร้อมด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
แผนปฏิบัติการแม่บทการเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ พ.ศ. 2552
กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ. 2535
  พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522