ลดขนาดตัวอักษร
ขนาดตัวอักษรปกติ
เพิ่มขนาดตัวอักษร

ปฏิทินกิจกรรม

AJAX Calendar demo by g-O-r-a-g-o-d.com
กำลังโหลด...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซด์ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่เพียงใด ?
มาก
ปานกลาง
ควรปรับปรุง

สื่อประชาสัมพันธ์ -> คำแนะนำเจ้าหน้าที่

คำแนะนำเจ้าหน้าที่

02/02/2011

 

คู่มือการปฏิบัติงานโรคไข้หวัดนก สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข Download เอกสาร PDF

 

แนวทางการปฏิบัติงาน โรค มือ เท้า ปาก และโรคติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส71 สำหรับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข.....Download เอกสาร PDF 
  เกณฑ์ขั้นต่ำของคลังเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์     การบริหารจัดการด้านเวชภัณฑ์


เกณฑ์ขั้นต่ำของคลังเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็น เพื่อรองรับโรคไข้หวัดนก และโรคติดต่ออุบัติใหม่ (25/01/2550) แนวทางในการบริหารจัดการด้านเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ป้องกัน เพื่อรองรับการระบาดของโรคไข้หวัดนก และโรคไข้หวัดใหญ่ (25/01/2550)
   
   การเก็บและนำส่งตัวอย่างผู้ป่วย   ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัส Influenza A & B


การเก็บและนำส่งตัวอย่างผู้ป่วย ในข่ายการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ตามคำนิยามสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค การตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัตการเพื่อหาเชื้อไวรัส Influenza A& B (30/01/2550)
   
   ควบคุมการติดเชื้อหวัดนกในสถานรักษาพยาบาล    ขอความร่วมมือในการติดตามใช้ยา Tamiflu

 


การป้องกัน ควบคุม การติดเชื้อจากผู้ป่วยไข้หวัดนกจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะมีความเป็นไปได้ที่จะมีการติดต่อจากคนสู่คน เพียงแต่ยังไม่ทราบว่าจะเป็นเวลาใด ขอความร่วมมือ ในการติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Tamiflu อย่างใกล้ชิด (20/04/2550)
   
   พื้นที่เป้าหมายที่ควรเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น       ลำดับเวลาการพบไข้หวัดนก (H5N1)

 


พื้นที่เป้าหมายที่ควรเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น (25/01/2550) ลำดับเวลาการพบไข้หวัดนก (H5N1) (แปลจากเอกสารขององค์การอนามัยโลก WHO H5N1 avian influenza : Timeline of major events, 30 May 2007
   
   เตรียมความพร้อม การระบาดโรคไข้หวัดนก   การป้องกันและควบคุมโรค สำหรับภาคธุรกิจ


หนังสือกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเตรียมความพร้อม ต่อการระบาดของโรคไข้หวัดนกช่วงต้นปี 2550 (25/01/2550) ประเด็นการเตรียมความพร้อม
แบบสำรวจการเตรียมความพร้อม เพื่อการป้องกันและควบคุมโรค สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
แบบสำรวจการเตรียมความพร้อม เพื่อการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่
แบบสำรวจการเตรียมความพร้อม เพื่อการป้องกันและควบคุมโรค สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่