ลดขนาดตัวอักษร
ขนาดตัวอักษรปกติ
เพิ่มขนาดตัวอักษร

ปฏิทินกิจกรรม

AJAX Calendar demo by g-O-r-a-g-o-d.com
กำลังโหลด...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซด์ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่เพียงใด ?
มาก
ปานกลาง
ควรปรับปรุง

การเตรียมความพร้อม -> จังหวัด

จังหวัด

01/03/2011
ระดับจังหวัด  

    การประชุม

   

หนังสือจากกระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ไปยังกระทรวงมหาดไทย

   

หนังสือจากกระทรวงมหาดไทย ขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัด

   

แนวทางการเตรียมความพร้อม ระดับจังหวัด ในปี 2551

   

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร นำเสนอประชุมกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 28 ธันวาคม 2550   

   

หนังสือ คู่มือ

   

      Guideline for Tabletop Exercise on Influenza Pandemic Preparedness at the Provincial Level for Exercise Organizers and Facilitators 2006

   

       แผนเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ พ.ศ. 2549

....ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง คู่กับ เอกสารคู่มือการฝึกซ้อมแผนชนิดบนโต๊ะ  เพื่อใช้เป็นแนวทางแก่หน่วยงานในระดับต่างๆ จัดทำแผนปฏิบัติการ และใช้เป็นกรอบแนวทางจัดการฝึกซ้อมความพร้อม

.....Download ไฟล์เอกสาร PDF ได้ที่นี่ 

   

        คู่มือการฝึกซ้อมแผนชนิดบนโต๊ะ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ระดับจังหวัด สำหรับผู้จัดการฝึกซ้อมและวิทยากร พ.ศ. 2549

....เป็นแนวทาง และเครื่องมือที่ใช้ในการซ้อมแผนและความพร้อมระดับจังหวัด

.....Download ไฟล์เอกสาร PDF ได้ที่นี่ 

   

        สไลด์ ความเป็นมายุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย พญ.ประภาศรี

   

 

แผ่นซีดีจำนวน 6 แผ่น

         ซีดีแผ่นแรกเป็นวีดีทัศน์การฝึกซ้อมแผน  แผ่นที่ 2-4 เป็นวีดีทัศน์การบรรยาย  แผ่นที่ห้าเป็นสไลด์การนำเสนอ และ แผ่นที่หกเป็นไฟล์เอกสาร

Download ซีดี วีดีทัศน์ 

Download  ซีดีคู่มือการฝึกซ้อมแผน แผ่นที่ 1

Download  ซีดีคู่มือการฝึกซ้อมแผน แผ่นที่ 2

Download  ซีดีคู่มือการฝึกซ้อมแผน แผ่นที่ 3

Download  ซีดีคู่มือการฝึกซ้อมแผน แผ่นที่ 4

Download  ซีดีคู่มือการฝึกซ้อมแผน แผ่นที่ 5

Download  ซีดีคู่มือการฝึกซ้อมแผน แผ่นที่ 6