ลดขนาดตัวอักษร
ขนาดตัวอักษรปกติ
เพิ่มขนาดตัวอักษร

ปฏิทินกิจกรรม

AJAX Calendar demo by g-O-r-a-g-o-d.com
กำลังโหลด...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซด์ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่เพียงใด ?
มาก
ปานกลาง
ควรปรับปรุง

การเตรียมความพร้อม -> กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

01/03/2011
ระดับกระทรวง | พิมพ์ |
 คำ สั่งกระทรวงสาธารณสุขที่  786/2553 เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงคู่มือการฝึกซ้อมแผนชนิดบนโต๊ะ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ระดับจังหวัด สำหรับผู้จัดการฝึกซ้อมและวิทยากร พ.ศ. 2553
คำ สั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 184/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2552
รายงาน การประชุมศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การ ระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 15 วันที่ 18 พฤษภาคม 2552

สรุปการซ้อมแผนสำหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/มีนาคม 2550 ปฏิบัติการไข้หวัดใหญ่ '50(Flu'07)
.........เป็นการสรุปภาพรวมการซ้อมแผนสำหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ หน่วยงานของกรมต่างๆ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยการซ้อมจะเน้นที่การสั่งการ การประสานงาน และการสื่อสารระดับนโยบาย ใช้เวลาการฝึกซ้อม 1 วัน

Download...ไฟล์เอกสาร
หนังสือสรุปการซ้อมแผน
วีดีทัศน์ ปฏิบัติการไข้หวัดใหญ่'50(Flu '07)"
   

 

รูปบรรยากาศการซ้อมกระทรวง