ลดขนาดตัวอักษร
ขนาดตัวอักษรปกติ
เพิ่มขนาดตัวอักษร

ปฏิทินกิจกรรม

AJAX Calendar demo by g-O-r-a-g-o-d.com
กำลังโหลด...

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซด์ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่เพียงใด ?
มาก
ปานกลาง
ควรปรับปรุง

การเตรียมความพร้อม -> ประเทศ (การประชุม,หนังสือ,คู่มือ)

ประเทศ (การประชุม, หนังสือ คู่มือ)

01/03/2011

ระดับประเทศ

 

 
     คำสั่ง

    คำ สั่งคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การ ระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ ที่ 1/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและควบคุมแก้ไขสภานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ

  คำ สั่งคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การ ระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ ที่ 2/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ

   คำ สั่งคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การ ระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ที่ 3/2552 ลงวันที่ 17 กรกฏาคม 2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาวิชาการและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์และการ สาธารณสุขระดับชาติเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การ ระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่

  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 110/2552 ลงวันที่ 29 เมษายน 2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ เตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ [1/พ.ค./52]
   
   
   
     การประชุม
 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกัน และควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่

สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกัน และควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่
- ครั้งที่ 1 /2552 วันพุธที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารรัฐสภา
- ครั้งที่ 2 /2552 วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2552 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- ครั้งที่ 3 /2552 วันอังคารที่ 14 กรกฏาคม 2552 เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ตึกอรรถไกวัลวที ชั้น ๑ ทำเนียบรัฐบาล            
-ครั้งที่ 4 /2552 วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2552 เวลา15.30 น. ณ ห้อง 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1ทำเนียบรัฐบาล                 
-ครั้งที่ 5 /2552 วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2552 เวลา10.00น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 

   
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์ การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่

สรุปรายงานการประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์ การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ ่
-
ครั้ง ที่ 1 /2552วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฏาคม 2552 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
-
ครั้งที่ 2 /2552วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมควบคุมโรค
-
ครั้งที่ 3 /2552วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2552 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมควบคุมโรค
-
ครั้ง ที่ 4 /2552วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2552 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
-
ครั้งที่ 5 /2552วันอังคารที่ 22 กันยายน 2552 เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย

   
การประชุมคณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์
สรุปรายงานการประชุม คณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์
-
ครั้งที่ 1 /2552วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฏาคม 2552 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   
การประชุมคณะอนุกรรมการที่ ปรึกษาทางวิชาการและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระดับชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่
สรุปรายงานการประชุม คณะ อนุกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระดับชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่
-
ครั้งที่ 3 /2552วันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2552

 

 

 การเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่

สรุปรายงานการประชุม การ จัดทำร่างกรอบแผนปฏิบัติการปี 2552 ตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนกและการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2553) วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2551 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค

   
 

 สรุปรายงานการประชุม คณะ อนุกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ป้องกัน แก้ไข และเตรียมพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนกและการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ครั้งที่ 1 / 2551 วันพฤหัสบดีที่10 มกราคม 2551 ณ ห้องประชุม อายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค

   

สรุปรายงานการประชุม การ จัดทำร่างแผนปฏิบัติการแม่บทเตรียมความพร้อม สำหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ วันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2550 เวลา 09.00-16.30 น.ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

   

 

     หนังสือ คู่มือ
   

            แผนปฏิบัติการแม่บท การเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ พ.ศ. 2552 Download เอกสาร PDF

   

           แผนยุทธศาสตร์ป้องกัน แก้ไข และ เตรียมพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนกและการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2553)

เนื้อหาประกอบด้วย สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในประเทศไทย ผลการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 1 ความสำคัญของปัญหาและแนวโน้มในอนาคต แนวคิดและหลักการแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 2 Download เอกสาร PDF

   
   

              The Second National Strategic Plan for Prevention and Control of Avian Influenza and Preparedness for Influenza Pandemic (B.E. 2551-2553) (A.D. 2008-2010)… Download PDF

   

            แผนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก และแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมในการป้องกัน และแก้ปัญหาการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ (พ.ศ. 2548-2550)เป็นแผนแม่บท ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ใช้ในการดำเนินการป้องกันควบคุม และเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนก และการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่...Download เอกสาร PDF

   

           National Strategic Plan for Avian Influenza Control and Influenza Pandemic Preparedness in thland, 2005-2007 Download เอกสาร PDF

   

             สรุปบทเรียนการแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกและการเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ของกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2547-2550)

   

          วิดีทัศน์การบูรณาการแผนปฏิบัติการแม่บทการเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2552