วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรระดับชาติที่ได้รับการยอมรับ ด้านการเตรียมความพร้อม ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
โรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชน
ปลอดภัยจากโรคติดต่ออุบัติใหม่ ภายในปี 2564”

แผนที่ยุทธศาสตร์ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
อัพเดทข้อมูลวันที่: 19/04/2017 - 11:49