กลยุทธ์

  1. พัฒนาและร่วมมือกับเครือข่ายภาคีภายในประเทศและนานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนพื้นที่ในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
  2. พัฒนาเป็นศูนย์กลางนโยบาย มาตรการ นวัตกรรม ข้อมูลอ้างอิงและมาตรฐานวิชาการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ของชาติ ที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ
  3. พัฒนาการสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและได้ผล เพื่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
  4. พัฒนาการเตรียมความพร้อม และดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ได้อย่างรวดเร็ว ตามความต้องการของพื้นที่และได้มาตรฐานสากล
  5. พัฒนาการติดตามและการประเมินผลภาพรวมของการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ของประเทศตามมาตรฐานสากล
  6. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล
อัพเดทข้อมูลวันที่: 12/03/2014 - 08:56