ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 5

สถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่

สรุปรายงานสถานการณ์โรค สำหรับผู้บริหาร

  • สรุปรายงาน สำหรับผู้บริหาร

มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงาน PHER

  • มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงาน PHER

มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงาน IHR 2005

ข้อมูลวิชาการ ยา และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (PPE)

  • คู่มือ / วารสาร / งานวิจัย

มาตรฐานการดำเนินงานด้านการบริหารเวชภัณฑ์ยา และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย

  • มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงาน PHER

ขั้นตอนการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ยา และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (PPE)

  • SOP ขั้นตอนการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ยา และPPE