ยุทธศาสตร์ที่ 1

เครือข่ายสำนักงานป้องกันควบคุมโรค

เครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เครือข่ายงานสื่อสารความเสี่ยง และประชาสัมพันธ์ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

รายชื่อเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ที่ หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร
1 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ 053-894271 ต่อ 222 053-140773
2 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2  พิษณุโลก 055-214615-7 ต่อ 333 055-321238
3 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ 056-221938 ต่อ 11 056-226620
4 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี 036-239302 ,036-239306 ต่อ 18 036-239301
5 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี 032-310763 032-310804
6 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี 038-271881-2,038-277057-8 ต่อ 199 038-274862
7 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 043-222818,043-222819 043-226164
8 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี  0-4222-193  0-4222-196 
9 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 044-212900-4 ต่อ 125 044-218018
10 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี 053-894271 ต่อ 222 053-140773
11 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช 075-341147 075-342328
12 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 074-336079 ต่อ 29 074-336084
13 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและการฝึกอบรม สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 0 2521 0943-5  0 2521 0936

เครือข่ายแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ แห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564)