ภารกิจ ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

  1. พัฒนาและบริหารจัดการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ
  2. กำหนดกรอบการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
  3. จัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี มาตรฐาน และรูปแบบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
  4. ติดตาม วิเคราะห์ สถานการณ์รวมทั้งจัดทำข่าวกรองและการเตือนภัยโรคติดต่ออุบัติใหม่
  5. ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบกลไกการดำเนินงานและศักยภาพของเครือข่าย ในการป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งการเตรียมความ พร้อมรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจากโรคติดต่ออุบัติใหม่
  6. จัดหา สนับสนุน และพัฒนาระบบสต็อกเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
  7. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ
  8. ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
อัพเดทข้อมูลวันที่: 12/03/2014 - 10:48