จังหวัด

แผ่นซีดีจำนวน 6 แผ่น

ซีดีแผ่นแรกเป็นวีดีทัศน์การฝึกซ้อมแผน แผ่นที่ 2-4 เป็นวีดีทัศน์การบรรยาย แผ่นที่ห้าเป็นสไลด์การนำเสนอ และ แผ่นที่หกเป็นไฟล์เอกสาร

การประชุม

หนังสือ, คู่มือ

แผนเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ พ.ศ. 2549

ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง คู่กับ เอกสารคู่มือการฝึกซ้อมแผนชนิดบนโต๊ะ เพื่อใช้เป็นแนวทางแก่หน่วยงานในระดับต่างๆ จัดทำแผนปฏิบัติการ และใช้เป็นกรอบแนวทางจัดการฝึกซ้อมความพร้อม ปก