กระทรวงสาธารณสุข

คำสั่ง

คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การ ระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ ที่ 1/2552

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและควบคุมแก้ไขสภานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่

Download เอกสาร

คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การ ระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ที่ 3/2552 ลงวันที่ 17 กรกฏาคม 2552

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาวิชาการและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์และการ สาธารณสุขระดับชาติเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การ ระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่

Download เอกสาร

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 110/2552 ลงวันที่ 29 เมษายน 2552

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ เตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ [1/พ.ค./52]

Download เอกสาร

การประชุม

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกัน และควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่

สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกัน และควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์ การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่

สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกัน และควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่

การประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระดับชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่

สรุปรายงานการประชุม คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์และการสาธารณ สุขระดับชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่

การเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่

สรุปรายงานการประชุม การจัดทำร่างกรอบแผนปฏิบัติการปี 2552 ตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนกและการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่

สรุปรายงานการประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ป้องกัน แก้ไข และเตรียมพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนกและการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่

สรุปรายงานการประชุม การจัดทำร่างแผนปฏิบัติการแม่บทเตรียมความพร้อม สำหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่

หนังสือ, คู่มือ

แผนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก และแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมในการป้องกัน และแก้ปัญหาการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ (พ.ศ. 2548-2550)

เป็นแผนแม่บท ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ใช้ในการดำเนินการป้องกันควบคุม และเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนก และการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่...

Download เอกสาร PDF ปก แผนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก

แผนยุทธศาสตร์ป้องกัน แก้ไข และ เตรียมพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนกและการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2553)

เนื้อหาประกอบด้วย สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในประเทศไทย ผลการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 1 ความสำคัญของปัญหาและแนวโน้มในอนาคต แนวคิดและหลักการแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 2

Download เอกสาร PDF ปก การเตรียมพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก