ประเทศ (การประชุม, หนังสือ คู่มือ)

eidplan.jpg

Thailand National Strategic Plan for Emerging Infectious Disease Preparedness, Prevention and Response (2013-2016)

Thailand National Strategic Plan for Emerging Infectious Disease Preparedness, Prevention and Response (2013-2016)

Thailand National Strategic Plan for Emerging Infectious Disease Preparedness, Prevention and Response (2013-2016)

คำสั่ง

คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การ ระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ ที่ 1/2552

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและควบคุมแก้ไขสภานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่

Download เอกสาร

คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การ ระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ ที่ 2/2552

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์

Download เอกสาร

คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การ ระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ที่ 3/2552 ลงวันที่ 17 กรกฏาคม 2552

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาวิชาการและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์และการ สาธารณสุขระดับชาติเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การ ระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่

Download เอกสาร

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 110/2552 ลงวันที่ 29 เมษายน 2552

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ เตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ [1/พ.ค./52]

Download เอกสาร

การประชุม

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกัน และควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่

สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกัน และควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์ การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่

สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกัน และควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่

การประชุมคณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์

สรุปรายงานการประชุม คณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระดับชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่

สรุปรายงานการประชุม คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์และการสาธารณ สุขระดับชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่

การเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่

สรุปรายงานการประชุม การจัดทำร่างกรอบแผนปฏิบัติการปี 2552 ตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนกและการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่

สรุปรายงานการประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ป้องกัน แก้ไข และเตรียมพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนกและการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่

สรุปรายงานการประชุม การจัดทำร่างแผนปฏิบัติการแม่บทเตรียมความพร้อม สำหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่

หนังสือ, คู่มือ

แผนปฏิบัติการแม่บทไข้หวัดใหญ่

แผนปฏิบัติการแม่บท การเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ พ.ศ. 2552

Download เอกสาร PDF
ปก แผนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก

แผนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก และแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมในการป้องกัน และแก้ปัญหาการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ (พ.ศ. 2548-2550)

เป็นแผนแม่บท ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ใช้ในการดำเนินการป้องกันควบคุม และเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนก และการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่...

Download เอกสาร PDF
The Second National Strategic Plan for Prevention and Control of Avian Influenza and Preparedness for Influenza  Pandemic Cover

The Second National Strategic Plan for Prevention and Control of Avian Influenza and Preparedness for Influenza Pandemic (B.E. 2551-2553) (A.D. 2008-2010)…

Download เอกสาร PDF
ปก การเตรียมพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก

แผนยุทธศาสตร์ป้องกัน แก้ไข และ เตรียมพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนกและการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2553)

เนื้อหาประกอบด้วย สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในประเทศไทย ผลการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 1 ความสำคัญของปัญหาและแนวโน้มในอนาคต แนวคิดและหลักการแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 2

Download เอกสาร PDF
National Strategic Plan Cover

National Strategic Plan for Avian Influenza Control and Influenza Pandemic Preparedness in thland, 2005-2007

Download เอกสาร PDF
ปก สรุปบทเรียนการแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก

สรุปบทเรียนการแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกและการเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ของกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2547-2550)

Download เอกสาร PDF
ปกวีดีทัศน์ไข้หวัดใหญ่

วิดีทัศน์การบูรณาการแผนปฏิบัติการแม่บทการเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2552

Download เอกสารทั้งหมด