โครงสร้าง

 beid-org_2_copy_1_copy

การบริหารงานของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

  • การบังคับบัญชาให้สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค
  • การจัดโครงสร้างของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ แบ่งเป็นฝ่าย/กลุ่ม
กลุ่มบริหารทั่วไปกลุ่มวิชาการและการเตรียมความพร้อมฉุกเฉินกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ