การฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคไข้หวัดนก ระดับ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 วันพุธที่ 25 มกราคม 2560

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. ซักซ้อมความพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของกระบวนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 3 C ในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดนก
  • การสั่งการ (Command)
  • การประสานงาน (Coordination)
  • การสื่อสาร (Communication)
 2. เพื่อประเมินความพร้อมในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
  • ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Early detection/Case management and Infection control /Lab/Outbreak control/Referral system)
  • ด้านการสื่อสารความเสี่ยง
  • ด้านการบริหารจัดการ (EOC)

Download แบบประเมิน


ภาพประกอบการฝึกซ้อมแผน

 

ประเภทข่าว: 
ข่าวกิจกรรม
อัพเดทข้อมูลวันที่: 16/06/2017 - 16:32