ข่าวสาร

อินโฟกราฟฟิก (Infographic) : สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome ; MERS)... อ่านต่อ

logo

การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ และจัดทำกลไกสื่อสารความเสี่ยง ในค่ายทหาร วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-6.30 น ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการประชุม สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่และมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ของกระทรวงสาธารณสุข  โดย : แพทย์หญิงปิยนิตย์... อ่านต่อ

ภาพประกอบ 1/71
logo

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease)โดย : สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) ประจำวันที่ 15 พฤษภาม 2560 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) ประจำวันที่ 30... อ่านต่อ

logo

สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในประเทศไทย (H5N1)

  สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในต่างประเทศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 – สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่  สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในต่างประเทศ ณ วันที่ 15... อ่านต่อ

logo

คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับ ประชาชน ทั่วไป และสถานที่ต่างๆ

ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ วันที่ 18 มีนาคม 2559 เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรียน... อ่านต่อ

logo
logo

การฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคไข้หวัดนก ระดับ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 วันพุธที่ 25 มกราคม 2560

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ซักซ้อมความพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของกระบวนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 3 C ในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดนก... อ่านต่อ

logo

การประชุมวิชาการ โรคติดเชื้อไวรัสที่เป็นปัญหาของประเทศไทย ปี 2560 ในระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานด้านสาธารณสุขในประเด็นต่างๆ... อ่านต่อ

logo

Pages