ข่าวสาร

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานที่รวมตัวของคนหมู่มาก ในวันที่ 26 ธันวาคม ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

วัตถุประสงค์       เพื่อจัดทำมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานที่รวมตัวของคนหมู่มาก ใน 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่... อ่านต่อ

รูปภาพการประชุม 5 pf 42
รูปภาพการประชุม 1/84

โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดราและไวรัสนิปาห์ (Hendra and Nipah Viral Diseases)

ลักษณะโรค              ทั้งสองโรคเป็นไวรัสที่ก่อโรคในสัตว์... อ่านต่อ

logo
logo
logo
logo

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกในโรงพยาบาล วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร

  วัตถุประสงค์:  เพื่อให้โรงพยาบาลและหน่วยที่เกี่ยวข้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโรคไข้หวัดนก เนื้อหาการประชุม... อ่านต่อ

รูปภาพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) สถานที่: โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 12 - 13 กันยายน 2560

วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ พ.ศ.... อ่านต่อ

logo

รายงานสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ประจำสัปดาห์ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ประจำสัปดาห์ที่ 52 ปี 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2561  สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ประจำสัปดาห์ที่ 52 ปี 2560 ข้อมูล... อ่านต่อ

logo

Pages