พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบ และกลไกในการขับเคลื่อน นโยบาย แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564)
  2. พัฒนาองค์ความรู้และการวิจัย สร้างนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประยุกต์เทคโนโลยีด้านการเตรียมความพร้อม ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดต่ออุบัติใหม่่
  3. ประสานและผลักดันให้ภาคีเครือข่ายเกิดความร่วมมือ ในการเตรียมความพร้อม ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่่
  4. สื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ด้านการเตรียมความพร้อม ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โรคติดต่ออุบัติใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. บริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อการเตรียมความพร้อม ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่มีประสิทธิภาพ
อัพเดทข้อมูลวันที่: 19/04/2017 - 11:59