ข่าวกิจกรรม

พิธีเปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (Coordinating Unit for One Health)

พิธีเปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว (Coordinating Unit for One Health) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง... อ่านต่อ

ประธานเปิดการประชุม

การเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำและการรายงานโรคระบาดสัตว์ ในวันที่ 21-24 เมษายน... อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศการประชุม

การประชุม 5th Meeting of ASEAN Technical Working Group on Pandemic Preparedness and Response (ATWGPPR)ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2557 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

การประชุม 5th Meeting of ASEAN Technical Working Group on Pandemic Preparedness and Response (ATWGPPR)ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2557 ณ กรุงมะนิลา... อ่านต่อ

ถ่ายภาพหมู่

โครงการรณรงค์ ตรุษจีน ปลอดภัย ร่วมใจต้านภัยไข้หวัดนก

โครงการรณรงค์ ตรุษจีน ปลอดภัย ร่วมใจต้านภัยไข้หวัดนก สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ ตรุษจีน ปลอดภัย ร่วมใจต้านภัยไข้หวัดนก... อ่านต่อ

ป้ายรณรงค์

กำหนดการอบรม การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ

กำหนดการอบรม การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2557 ณ... อ่านต่อ

วิทยากรอบรม การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย

Pages