ข่าวกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานที่รวมตัวของคนหมู่มาก ในวันที่ 26 ธันวาคม ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

วัตถุประสงค์       เพื่อจัดทำมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานที่รวมตัวของคนหมู่มาก ใน 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่... อ่านต่อ

รูปภาพการประชุม 5 pf 42
รูปภาพการประชุม 1/84

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกในโรงพยาบาล วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร

  วัตถุประสงค์:  เพื่อให้โรงพยาบาลและหน่วยที่เกี่ยวข้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโรคไข้หวัดนก เนื้อหาการประชุม... อ่านต่อ

รูปภาพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) สถานที่: โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 12 - 13 กันยายน 2560

วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ พ.ศ.... อ่านต่อ

logo

การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ และจัดทำกลไกสื่อสารความเสี่ยง ในค่ายทหาร วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-6.30 น ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการประชุม สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่และมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ของกระทรวงสาธารณสุข  โดย : แพทย์หญิงปิยนิตย์... อ่านต่อ

ภาพประกอบ 1/71
logo
logo

การฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคไข้หวัดนก ระดับ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 วันพุธที่ 25 มกราคม 2560

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ซักซ้อมความพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของกระบวนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 3 C ในกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดนก... อ่านต่อ

logo

Pages