การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2556-2559)

แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2556-2559) เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยได้บูรณาการแนวคิดและทิศทางในการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภายในประเทศ และพันธสัญญาในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์นี้ ได้รัยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นนโยบายหลักในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

วิสัยทัศน์

ประเทศไทยสามารถป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ได้อยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ โดยมีศักยภาพ และความพร้อมของระบบบริหารจัดการบุคลากร และการจัดการองค์ความรู้

เป้าประสงค์

ประเทศไทยสามารถลดการป่าย การตาย และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

การดำเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ (ฉบับปรับปรง 2559)
อัพเดทข้อมูลวันที่: 17/07/2014 - 14:38