ไข้หวัดนก H10N8 ในประเทศจีน

จากสถานการณ์รายงาน ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 จากเว็บไซต์ Centre for Health Protection (CHP) พบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อโรคไข้หวัดนก สายพันธุ์ ( H10N8 ) จำนวน 3 ราย เสียชีวิต 1 ราย ทั้งนี้ รัฐบาลจีนได้ดำเนินการสอบสวนโรค และมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

“ สำหรับประเทศไทย ยังไม่เคยพบรายงานการพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H10N8 นี้ ”

สถานการณ์ไข้หวัดนก สายพันธุ์ H10N8

รายงานสถานการณ์

สถานการณ์ในต่างประเทศ

WHO
World Health Organization
CHP
Centre for Health Protection
CIDRAP
Center for Infectious Disease Research and Policy

หนังสือสั่งการ / หนังสือขอความร่วมมือการ

แนวทางการบริหารจัดการยาต้านไวรัส (Oseltamivir)

 1. หนังสือแจ้งการบริหารจัดการยาต้านไวรัส (Oseltamivir)ใกล้หมดอายุ
 2. หนังสือขอความร่วมมือรายงานการใช้ยาต้านไวรัส Oseltamivir และแจ้งแนวทางการบริหารจัดการยาต้านไวรัสใกล้หมดอายุและหมดอายุ icon new
 3. รายชื่อคณะที่ปรึกษาด้านการรักษาพยาบาลสำหรับโรคอุบัติใหม่ของระบบทางเดินหายใจ เรื่อง การใช้ยาต้านไวรัส Oseltamivir

มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก ในคน และในสัตว์ ของประเทศไทย

 • เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกและนกธรรมชาติ รวมถึงในคน และเพิ่มความไวในการตรวจจับการระบาด โดยเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้หวัดนกให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง และเผยแพร่ข้อมูลความรู้และแนวทางปฏิบัติในการคัดกรองและการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข ให้แพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัดทราบอย่างทั่วถึง และให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 • การปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและนอกกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์ และให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมรับมือการระบาด
 • จัดทำหนังสือสั่งการขอความร่วมมือดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับโรคไข้หวัดนก ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินการสอบสวนโรค และเก็บตัวอย่างส่งตรวจเพื่อหาสาเหตุ และตรวจสอบว่ามีประวัติเสี่ยงหรือไม่ เช่น ประวัติสัมผัสสัตว์ปีก หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีสัตว์ปีกป่วย/ตาย ประวัติการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรค หรือสัมผัสใกล้ชิด/ให้การดูแลผู้ป่วยปอดอักเสบ แจ้งหรือส่งรายงานสอบสวนโรคตามระบบ หรือแจ้งทันที กรณีเป็นผู้ป่วยเสียชีวิต หรือมีอาการรุนแรง

คำแนะนำสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ

จากกรณีที่มีการพบระบาดของโรคไข้หวัดนกทั้งในสัตว์ปีกและคนอย่างต่อเนื่องในต่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงขอให้คำแนะนำแก่ประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคไข้หวัดนกสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ และนักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคไข้หวัดนก ดังนี้

คำแนะนำสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ

เนื่องจากองค์การอนามัยโลกมิได้แนะนำให้มีการจำกัดการเดินทาง ดังนั้นประชาชนสามารถเดินทางไปยังต่างประเทศได้ตามปกติ ทั้งนี้ ควรรับประทานอาหารปรุงสุก ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนรับประทานอาหาร ในชีวิตประจำวันให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีก ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปฟาร์มสัตว์ปีก และตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต หากจำเป็นต้องไปฟาร์มสัตว์ปีก หรือตลาดค้าสัตว์มีชีวิตควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ รวมทั้งพื้นผิวที่สัตว์เหล่านั้นอยู่ หากมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ให้รีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสสัตว์ปีก และประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค

คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่พบการระบาดของโรค และเดินทางเข้ามาภายในประเทศ
 • ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่พบการระบาดของโรค หากมีอาการของระบบทางเดินหายใจ หรืออาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ควรสวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง
 • ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น การล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการไอและจาม
 • รับประทานอาหารที่ปรุงสุก

คำแนะนำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

ควรมีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรออกคำเตือนประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ดังนี้
 • หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัดใหญ่ หากมีความจำเป็นควรสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือ และไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้ป่วย
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่มีการป่วย
 • ไม่นำสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาประกอบอาหาร
 • หากมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ และอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วัน ให้รีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสโรค

คำแนะนำประชาชนทั่วไปในการป้องกันโรคไข้หวัดนก

 • รับประทานเนื้อไก่และไข่ที่ปรุงสุก
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่มีอาการป่วยหรือตาย หากไปที่ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ รวมทั้งพื้นผิวที่สัตว์เหล่านั้นอยู่
 • ห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายไปรับประทานหรือให้สัตว์อื่นกิน ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 • หากต้องสัมผัสกับสัตว์ปีกในระยะที่มีการระบาดในพื้นที่ ให้สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ
 • ล้างมือบ่อยๆ และทุกครั้งหลังการสัมผัสสัตว์ปีกและสิ่งคัดหลั่งของสัตว์ปีก ด้วยสบู่และน้ำ
 • การเดินทางระหว่างประเทศยังสามารถเดินทางได้ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องจำกัดการเดินทาง
 • ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ปีก รวมทั้งนกธรรมชาติ
 • หากมีอาการเป็นไข้ ไอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย และเคยสัมผัสสัตว์ปีก หรือผู้ป่วยปอดบวม ให้รีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติสัมผัสโรค หรือแจ้งประวัติการเดินทาง

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อัพเดทข้อมูลวันที่: 20/10/2014 - 22:27