การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H3N2 ในประเทศสหรัฐอเมริกา

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค ณ 9 มีนาคม 2556

สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือ

ข้อมูล จากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริการายงานผลการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใญ่ ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.2555 - 2 มี.ค.2556 พบผู้ป่วยที่มีการยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H3) จำนวนทั้งสิ้น 31,591 ราย มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ที่เป็นเด็ก จำนวน 87 ราย

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย

ข้อมูลการเฝ้าระวัง ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 9 มี.ค. 2556 พบจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 12,565 ราย ยังไม่มีรายงานการเสียชีวิต และยังไม่พบการระบาดชนิดกลุ่มก้อนที่มากขึ้นผิดปกติแต่อย่างใด

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ที่น่าสนใจ

สถานการณ์ในประเทศไทย สถานการณ์ในต่างประเทศ ข่าวเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่

แนวทางการบริหารจัดการยาต้านไวรัส (Oseltamivir)ใกล้หมดอายุและหมดอายุ

  1. หนังสือแจ้งการบริหารจัดการยาต้านไวรัส (Oseltamivir)ใกล้หมดอายุและหมดอายุ
  2. หนังสือขอความร่วมมือรายงานการใช้ยาต้านไวรัส Oseltamivir และแจ้งแนวทางการบริหารจัดการยาต้านไวรัส Oseltamivir ใกล้หมดอายุและหมดอายุ

แนวทางและมาตรการ

คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

องค์ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่

สื่อประชาสัมพันธ์โรคไข้หวัดใหญ่

 

หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

อัพเดทข้อมูลวันที่: 20/10/2014 - 22:27