ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในประเทศจีน

โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในประเทศจีน

ณ วันที่ 13 กันยายน2560องค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization) รายงานว่า เมื่อวันที่18,25สิงหาคม และ 4กันยายน2560 สำนักงานคณะกรรมการกำกับการวางแผนครอบครัวและสุขภาพแห่งชาติของจีน (NHFPC)รายงานพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก สายพันธุ์ H7N9 เพิ่มเติม 4 รายทำให้จำนวนผู้ป่วยตั้งแต่ปี 2556 จำนวนทั้งสิ้น 1,562ราย

สำหรับประเทศไทย ยังไม่เคยพบรายงานการพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 นี้

สถานการณ์โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9

Read more

สถานการณ์ในต่างประเทศ

World Health OrganizationWorld Health Organization

Read more

คำแนะนำ

หนังสือสั่งการ / หนังสือขอความร่วมมือ

หนังสือขอความร่วมมือให้ดำเนินการตามมาตรการสำคัญ ในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก

 1. เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร icon new
 2. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด icon new

หนังสือขอให้เตรียมพร้อมในการป้องกัน รักษา และควบคุมโรคไข้หวัดนก

 1. เรียน อธิบดีทุกกรม / เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา /ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขต และสาธารณสุขนิเทศก์ทุกเขต icon new

หนังสือขอความร่วมมือให้ดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก

 1. เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 และผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

หนังสือขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มข้น

 1. เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 2. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

หนังสือขอความร่วมมือเร่งรัดดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มข้น

 1. เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์
 2. เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธู์พืช
 3. เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 และผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

หนังสือขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า - ออกประเทศจีน และมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (Influenza like Illness; ILI)

 1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
 2. เรียน นายกสมาคม โรงพยาบาลเอกชน
 3. เรียน ปลัด กระทรวงกลาโหม
 4. เรียนู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 5. เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย
 6. เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หนังสือขอให้เร่งรัดดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มข้นในพื้นที่เสี่ยง

 1. เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันโรคที่ 1-9 และผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
 2. เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 3. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

หนังสือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคไข้หวัดนกในช่วงเทศกาลตรุษจีนและคำแนะนำสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาด

 1. เรียน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 2. เรียน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หนังสือ เรื่อง ขอให้เร่งรัดดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 

หนังสือขอให้เร่งรัดดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2559 

หนังสือขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อม ป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

หนังสือขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อม ป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก ณ วันที่ 1 กันยายน 2558

หนังสือขอให้เร่งรัดดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกในช่วงเทศกาลตรุษจีน

แนวทางการบริหารจัดการยาต้านไวรัส (Oseltamivir)

 1. หนังสือขอความร่วมมือโรงพยาบาลดำเนินงานบริหารจัดการในการจัดซื้อยาต้านไวรัส Oseltamivir_ ณ วันที่ 3 เมษายน 2557
 2. หนังสือแจ้งการบริหารจัดการยาต้านไวรัส (Oseltamivir)ใกล้หมดอายุและหมดอายุ
 3. หนังสือขอความร่วมมือรายงานการใช้ยาต้านไวรัส Oseltamivir และแจ้งแนวทางการบริหารจัดการยาต้านไวรัส ใกล้หมดอายุและหมดอายุ
 4. รายชื่อคณะที่ปรึกษาด้านการรักษาพยาบาลสำหรับโรคอุบัติใหม่ของระบบทางเดินหายใจ เรื่อง การใช้ยาต้านไวรัส Oseltamivir

แนวทางและมาตรการ

องค์ความรู้

คำถาม-คำตอบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บทความวิชาการ

Read more d
ภาพประกอบ: 
ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในประเทศจีน
อัพเดทข้อมูลวันที่: 25/01/2018 - 11:55