โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่

หลักการและเหตุผล

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2556-2559) ใช้กลไก คณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ แต่งตั้งตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 149/2555 เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน ผ่านคณะกรรมการอนุกรรมการฯ ที่แต่งตั้งขึ้นตามความจำเป็นและตามภารกิจ เนื้อหามาตรการต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ จะผลักดันไปตาม Road map เพื่อนำเข้าสู่แผนปฏิบัติงานหน่วยงานต่างๆ จากหน่วยงานส่วนกลางสู่หน่วยงานส่วนภูมิภาค และมีการประสานไปยังหน่วยงานเครือข่ายทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ภาคชุมชน ภาคเอกชน เพื่อเข้าร่วมระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในแต่ละภูมิภาค เพื่อรับทราบความต้องการของแต่ละพื้นที่และบริบทต่างๆ แล้วรวบรวมมาจัดทำ Operation Plan โดยทำงานร่วมกับเครือข่าย ทุกภาคส่วนที่มีการดำเนินงานอยู่เดิม เพื่อติดตาม ป้องกันและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่ยังคงเกิดขึ้น อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหัวใจสำคัญของแผนฯ เป็นเรื่องการป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน และการระบาดของโรคติดต่อจากคนสู่คน เพราะเชื้อโรคติดต่ออุบัติใหม่ต่าง ๆ ที่เกิดการระบาดใหญ่ส่วนมากล้วนเป็นเพราะเชื้อโรคสามารถกลายพันธุ์นำไปสู่การเป็นโรคที่เกิดการระบาดใหญ่ถึงคนได้ เช่น โรคไข้หวัดนกกลายพันธุ์นำไปสู่การเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ เป็นต้น จึงต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา การแก้ไขหากเกิดปัญหา และการเตรียมพร้อมรับปัญหา

วัตถุประสงค์:

วัตถุประสงค์ทั่วไป

เพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2556-2559)

วัตถุประสงค์จำเพาะ

  1. เพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ(พ.ศ. 2556-2559)
  2. เพื่อผลักดันให้เกิดกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แผนที่การนำทางเชิงกลยุทธ์การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ (Road map)
  3. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ 4 ปี ภายใต้การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2556-2559)
  4. เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไข ปัญหา โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ
อัพเดทข้อมูลวันที่: 28/03/2014 - 10:39