โครงการของสำนัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัยเรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างยั่งยืน
โครงการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปีงบประมาณ 2556
โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการทรัพยากรสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ปีงบประมาณ 2556
อัพเดทข้อมูลวันที่: 17/07/2014 - 10:39