โครงการของสำนัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

โครงการการบริหารจัดการและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2559)
โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ปีงบประมาณ 2555
โครงการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปีงบประมาณ 2555
โครงการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ปี พ.ศ.2555่่
โครงการจัดหา สนับสนุน และบริหารคงคลังเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย เพื่อรองรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ ปี 5555
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการซ้อมแผน กรณีโรคติดต่ออุบัติใหมู่้
โครงการการประชุมคณะทำงานวิชาการอาเซียน ด้านการเตรียมความพร้อมและตอบโต้การระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ (ASEAN Technical Working Group on Pandemic Preparedness and Response-ATWGPPR)
โครงการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในสถานการณ์อุทกภัย ปี 2554 ด้านยุทธศาสตร์ (สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่)
อัพเดทข้อมูลวันที่: 17/07/2014 - 13:19