โครงการของสำนัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559
โครงการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปีงบประมาณ 2554 สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
โครงการพัฒนาข่าวกรองโรคติดต่ออุบัติใหม่ ปี 2554
โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมความพร้อมอาสาสมัครสาธารณสุขและพยาบาลอนามัยโรงเรียนเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่่
โครงการการฝึกซ้อมการดำเนินการสวมใส่และถอดเครื่องป้องกันส่วนบุคคล และการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ กรณีเหตุการณ์การจงใจกระทำของมนุษย์ด้วยสารชีวะ
โครงการจัดทำคู่มือการจัดการซ้อมแผน สำหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ และถ่ายทอดองค์ความรู้
โครงการจัดทำแนวทางการสื่อสารสาระสำคัญเพื่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่เชิงรุก
โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข
โครงการพัฒนาความพร้อม เรื่อง แผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan : BCP ) เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดต่ออุบัติใหม่ ปี 2554
โครงการจัดหา สนับสนุน และบริหารคงคลังเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ป้องกันเพื่อรองรับโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่
- การจัดหายาต้านไวรัส และวัสดุ อุปกรณ์ ป้องกันร่างกายที่จะเป็น
- สนับสนุนงานบริหารจัดการสต๊อก และการกระจายเวชภัณฑ์
โครงการส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ในนักเรียน ปีงบประมาณ 2554
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ปีงบประมาณ 2554
โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการองค์กร สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
อัพเดทข้อมูลวันที่: 17/07/2014 - 13:23