โครงการของสำนัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2553

โครงการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข จากโรคติดต่ออุบัติใหม่
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการป้องกันควบคุมโรค
โครงการพัฒนาวิชาการโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่
โครงการพัฒนาคู่มือสำหรับการเตรียมความพร้อมโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ชนิดเอ (เอ็ช1 เอ็น1)
โครงการพัฒนาข่าวกรองโรคติดต่ออุบัติใหม่ 2553
โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการองค์กร สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
อัพเดทข้อมูลวันที่: 17/07/2014 - 13:05