โครงการของสำนัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2552

โครงการพัฒนาการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจากโรคติดต่ออุบัติใหม่
โครงการป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนกและการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่
โครงการจัดหา สนับสนุน และบริหารคงคลังวัคซีน เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ป้องกันเพื่อรองรับโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่
โครงการจัดทำแผนที่การศึกษาวิจัย นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรฐานการปฏิบัติสำหรับโรคติดต่ออุvบัติใหม่
โครงการสนับสนุนการรณรงค์ใช้หน้ากากอนามัย
โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่
โครงการพัฒนาข่าวกรองโรคติดต่ออุบัติใหม่
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
โครงการประสานและติดตามแผนการควบคุม ป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ตามโครงการบริหารจัดการผู้มีสมรรถนะสูง (Talent management)
อัพเดทข้อมูลวันที่: 17/07/2014 - 10:51