โครงการของสำนัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2551

โครงการพัฒนาการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจากโรคติดต่ออุบัติใหม่
โครงการป้องกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนกและการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่
โครงการจัดหา สนับสนุน และบริหารคงคลังวัคซีน เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ป้องกันเพื่อรองรับโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่
โครงการจัดทำแผนที่การศึกษาวิจัย นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรฐานการปฏิบัติสำหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่
โครงการสนับสนุนการรณรงค์ใช้หน้ากากอนามัย
โครงการสร้างเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่
โครงการพัฒนาข่าวกรองโรคติดต่ออุบัติใหม่
อัพเดทข้อมูลวันที่: 17/07/2014 - 10:40