เผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคาซื้อยาต้านไวรัส (Peramivir) ชนิดฉีด ขนาด 200 มิลลิกรรม ต่อ 20 มิลลิลิตร จำนวน 150 ไวแอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคาซื้อยาต้านไวรัส (Peramivir) ชนิดฉีด ขนาด 200 มิลลิกรรม ต่อ 20 มิลลิลิตร จำนวน 150 ไวแอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

         สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ จึงใคร่ขอเรียนเชิญสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือ มีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยส่งถึง สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค เลขที่ 88/21 หมู่ 4 ชั้น 1,4 อาคาร 8 (ตึกสถาบันราชประชาสมาสัย) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือ โทรศัพท์ หมายเลข 0 2590 3236 โทรสารหมายเลข 0 2590 3397 โดยเปิดเผยตัว ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561 

หมายเหตุ : เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ล่าสุด

อัพเดทข้อมูลวันที่: 26/01/2018 - 16:58