เป้าประสงค์หลัก

  1. การพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อน นโยบาย แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมฯ
  2. การพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย และนวัตกรรม
  3. การประสานและผลักดันให้เกิดความร่วมมือ ่่
  4. การสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์
  5. การบริหารจัดการแบบบูรณาการ
อัพเดทข้อมูลวันที่: 19/04/2017 - 13:42