สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการ ซื้อยาต้านไวรัส (Oseltamivir) จำนวน 3 รายการ

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการ ซื้อยาต้านไวรัส (Oseltamivir) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ 
1.1 ยาต้านไวรัส (Oseltamivir) ขนาด 75 มิลลิกรัม จำนวน 70,000 แคปซูล
1.2 ยาต้านไวรัส (Oseltamivir) ขนาด 45 มิลลิกรัม จำนวน 10,000 แคปซูล
1.3 ยาต้านไวรัส (Oseltamivir) ขนาด 30 มิลลิกรัม จำนวน 8,000 แคปซูล
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,996,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

หมายเหตุ : สธ 0436.1/1942 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ล่าสุด

อัพเดทข้อมูลวันที่: 06/11/2017 - 16:16