ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกในโรงพยาบาล วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร

 

วัตถุประสงค์:

 •  เพื่อให้โรงพยาบาลและหน่วยที่เกี่ยวข้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโรคไข้หวัดนก

เนื้อหาการประชุม

 • นโยบายในการควบคุมโรคไข้หวัดนกของกระทรวงสาธารณสุข 
 • สถานการณ์ ความเสี่ยง มาตรการและการเตรียมความพร้อมโรคไข้หวัดนก
 • แนวทางการรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก 
 • การเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Activate EOC) 
 • การดูแล และรักษาผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก 
 • การสอบสวน ควบคุมโรค และการป้องกันโรคไข้หวัดนก
 • มาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพห้องแยกโรค
 • แนวทางการตรวจและส่งต่อตัวอย่าง

 

เอกสารประกอบการประชุม

 1. วาระการประชุม
 2. สถานการณ์ ความเสี่ยง มาตรการและการเตรียมความพร้อม โรคไข้หวัดนก โดย แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
 3. การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชิน
 4. การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล โดย แพทย์หญิงจริยา แสงสัจจา
 5. การสอบสวนโรค โดย แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา
 6. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดย นางสาวมาลินี จิตตกานต์พิชย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ห้องที่ 1 การดูแล และรักษาผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก ณ ห้องประชุมอัจฉรา

 1. การดูแลรักษาผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดนกที่มีอาการรุนแรงในผู้ใหญ่  โดย นายแพทย์เจริญ  ชูโชติถาวร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันโรคทรวงอก
 2. การดูแลผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดนกที่มีอาการรุนแรงในเด็ก โดย นายแพทย์เฉลิมไทย เอกศิลป์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 3. ระบบงานควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล โดย นางสาววินนะดา คงเดชศักดา สถาบันบำราศนราดูร
 4. การใช้และบำรุงรักษาห้องแยกโรค โดย นายเกรียงศักดิ์ สุริยะป้อ กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ห้องที่ 2 มาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพห้องแยกโรค ณ ห้องประชุมมรกต

 1. มาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพห้องแยกโรค ณ ห้องประชุมมรกต โดย นายอานุภาพ ละออ กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ห้องที่ 3 แนวทางการตรวจและส่งต่อตัวอย่าง ณ ห้องประชุมเพชร

 1. Update on EID Detection ,Treatment & Respond : specimens collection and transportation โดย - นางสาวมาลินี จิตตกานต์พิชย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 2. Inluenza virus Molecular Detection and Differentiation โดย ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤกษาดี ศูนย์โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


 

                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                

VDO ห่วง'ไข้หวัดนก'ช่วงปลายฝนต้นหนาว 'สธ.' วาง6มาตรการป้องกันควบคุมโรค


Downloda file VDO
 

สอบถามรายละเอียด 

โทรศัพท์ 025903238
 

ภาพประกอบ: 
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
ประเภทข่าว: 
ข่าวกิจกรรม
อัพเดทข้อมูลวันที่: 24/10/2017 - 13:07