ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายหรือรับโอน ข้าราชการ

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายหรือรับโอน ข้าราชการ
ตามที่ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ 3087 งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักระบาดวิทยา (ปฏิบัติราชการเป็นการประจำที่สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่) บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตามลำดับ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
 
1. นางสาวพัทยา สร้อยอุดม    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
2. นายชีวิน อภิบาลบุญชัย      นิติกรชำนาญการ
3. นายกมล จันทรา                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
4. นางปาณิสรา ตุลพันธ์         นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
5. นายธนกร ศรีวิมล               นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทั้งนี้ ให้ผู้มีราายชื่อดังกล่าวเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับย้ายหรือรับโอน ข้าราชการในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร 8 สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมดรค หากผู้มีรายชื่อไม่มารับการคัดเลือกตามวัน และเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์
 
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 
อัพเดทข้อมูลวันที่: 10/11/2017 - 17:18