ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (เอกสารประกาวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2560 )
เรื่อง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ปรากฎว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา จำนวน 3 ราย คือ บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด , บริษัท อัพเปอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด และบริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
บัดนี้ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สั่งซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ คือ 
 
1. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Docuprint CM305DF จำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ยี่ห้อ ACer รุ่น Veriton X2640G จำนวน 28 เครื่อง 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ Acer รุ่น Travelmate P249-M จำนวน 2 เครื่อง
4. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ ยี่ห้อ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Docuprint M355DF จำนวน 5 เครื่อง
5. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 ยี่ห้อง ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Documate M3220 จำนวน 1 เครื่อง
เป็นเงินทั้งสิ้น 526,119.00 บาท (ห้าแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)
ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จำนวน 34,419.00 บาทแล้ว จากบริษัท อัพเปอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ล่าสุด

อัพเดทข้อมูลวันที่: 03/11/2017 - 15:22