ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่องรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง