ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่22/2560 เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์