ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่ 17/2560 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่ 17/2560 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 
ด้วยสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ในปีงบประมาณ 2561 
 
อัพเดทข้อมูลวันที่: 10/11/2017 - 16:32