ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยาต้านไวรัส (Peramivir) ชนิดฉีด ขนาด 200 มิลลิกรัม ต่อ 20 มิลลิลิตร จำนวน 150 ไวแอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

เรื่อง ประกวดราคาซื้อยาต้านไวรัส (Peramivir) ชนิดฉีด ขนาด 200 มิลลิกรัม ต่อ 20 มิลลิลิตร จำนวน 150 ไวแอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000.00 (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

 
หมายเลขเอกสาร: สธ 0436.1/292 ลงวันที่ 2 ก.พ.61
ปีงบประมาณ 2561
วันที่ประกาศ 2 ก.พ. 2561
วันที่เริ่มรับเอกสาร: 2 ก.พ. 2561
วันที่สิ้นสุดรับเอกสาร: 12 ก.พ. 2561
 

อัพเดทข้อมูลวันที่: 02/02/2018 - 16:46