ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สำนักงาน" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 รายการ  ดังนี้
  1. เครื่องพิมพ์ Multifunction printers สี, 
  2. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 
  3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 
  4. เครื่องพิมพ์ Multifunction printer ขาวดำ 
  5. และเครื่องสแกนเนอร์
download เอกสารแนบ 
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ล่าสุด