นายแพทย์ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ เลขที่หนังสือ ที่ สธ 0436.1/470 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการจัดจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญโครงการ DGHP-One Health (นายแพทย์ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์) เลขที่หนังสือ สธ 0436.1/470 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561-สิงหาคม 2561 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 40,000 บาท
กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 15 กุมภาพันธ์ 2561เงินทั้งสิ้น 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ล่าสุด

อัพเดทข้อมูลวันที่: 15/02/2018 - 20:17