ตัวชี้วัดกรมควบคุมโรค 2552

 1. ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของจังหวัดที่สามารถดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ได้ตามมาตรฐาน
 2. หน่วยวัด ร้อยละ
 3. น้ำหนัก
 4. คำอธิบาย 
จังหวัด หมายถึง จังหวัดเป้าหมาย จำนวน 35 จังหวัด ดังนี้
 1. จังหวัดพื้นที่เสี่ยงที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ เป็นจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดนก หรือพบเชื้อไข้หวัดนกในสัตว์ปีก จำนวน 29 จังหวัด ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต ดังนี้
  • สคร.1 รับผิดชอบ จังหวัดนนทบุรี / ปทุมธานี / พระนครศรีอยุธยา
  • สคร.2 รับผิดชอบ จังหวัดลพบุรี / สิงห์บุรี / ชัยนาท / อ่างทอง
  • สคร.3 รับผิดชอบ จังหวัดฉะเชิงเทรา / ปราจีนบุรี / สมุทรปราการ / นครนายก
  • สคร.4 รับผิดชอบ จังหวัดนครปฐม / กาญจนบุรี / สุพรรณบุรี สคร.5 รับผิดชอบ จังหวัดนครราชสีมา / ชัยภูมิ
  • สคร.6 รับผิดชอบ จังหวัดขอนแก่น / หนองคาย / หนองบัวลำภู
  • สคร.7 รับผิดชอบ จังหวัดนครพนม / มุกดาหาร
  • สคร.8 รับผิดชอบ จังหวัดนครสวรรค์ / กำแพงเพชร / อุทัยธานี / พิจิตร
  • สคร.9 รับผิดชอบ จังหวัดพิษณุโลก / สุโขทัย / เพชรบูรณ์ / อุตรดิตถ์
 2. จังหวัดไม่มีรายงานไข้หวัดนก เป็นจังหวัดจากการสุ่มประเมินผลอย่างน้อย 2 จังหวัด ในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตที่ 10 , 11 และ 12 รวมเป็น 6 จังหวัด
อัพเดทข้อมูลวันที่: 26/03/2014 - 15:20