ตัวชี้วัดกรมควบคุมโรค 2551

ตัวชี้วัด: จำนวนจังหวัดที่สามารถดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ได้ตามมาตรฐาน
หน่วยวัด: จำนวน
น้ำหนัก: ระดับกรม = 2

คำอธิบาย
 • จังหวัด หมายถึง 76 จังหวัดของประเทศไทย โดยเน้นจังหวัดพื้นที่เสี่ยงที่เคยมีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดนกหรือพบเชื้อ ไข้หวัดนกในสัตว์ปีกที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ จำนวน 29 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานีสมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี สิงห์บุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ชัยภูมิ ขอนแก่น นครพนม หนองบัวลำภู หนองคาย พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ นครนายก มุกดาหาร ลพบุรี นครราชสีมา ชัยนาท
 • เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด กำหนดเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของจังหวัดในการ ควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก/ ไข้หวัดใหญ่ ดังนี้
  1. มีการรายงานโรคตามระบบ zero report
  2. มีการสอบสวนโรคในผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดนกตามนิยาม
  3. มีการเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อไข้หวัดนกในผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดนก
  4. มีการจัดห้องแยกสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดนก
  5. มีเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ป้องกัน สำรองเพียงพอตามเกณฑ์ที่กระทรวงฯ กำหนด
  6. มีการซ้อมแผนเตรียมพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่
อัพเดทข้อมูลวันที่: 26/03/2014 - 15:16